Regulamin sklepu internetowego

§1
Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego QUBTRIX, dostępnego pod adresem www.qubtrix.com (dalej zwany “Sklepem”).
1.2. Sklep prowadzony jest przez WooBrick sp. z o.o. z siedzibą w Chomranice 31, 33-394 Chomranice zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP: 7343568212 (dalej zwany “Sprzedawcą”).
1.3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.
1.4. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

2.1. Sklep oferuje sprzedaż produktów.
2.2. Zamówienia można składać poprzez Sklep, zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami.
2.3 Aby zamówienie zostało zrealizowane, Klient musi podać dane umożliwiające weryfikację tożsamości Klienta oraz adresata przesyłki. Sklep potwierdzi przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie potwierdzenia drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, ograniczenia dostępnych opcji płatności lub żądania przedpłaty, jeżeli zamówienie wzbudza uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych lub sposobu płatności.
2.4. Informacje podane na stronie Sklepu dotyczące produktu, w szczególności cena, opis produktu, cechy, elementy wchodzące w skład zestawu oraz czas i sposób dostawy, stanowią wiążące informacje dla stron w momencie składania zamówienia.
2.5. Informacje zawarte na stronach Sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zakupu określonego towaru. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
2.6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie i zwróci ewentualnie dokonaną przedpłatę.

§3
Ceny i Płatności

3.1. Ceny produktów i usług widoczne w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.
3.2. Koszty dostawy są uwzględniane odrębnie i zależą od wybranego sposobu dostawy.
3.3. Klient ma możliwość wyboru jednego z dostępnych sposobów płatności, takich jak karta płatnicza, przelew bankowy lub płatność za pobraniem.
3.4. W przypadku wyboru płatności elektronicznej, Klient zostanie przekierowany na stronę systemu płatności, gdzie dokona transakcji.
3.5. Po otrzymaniu płatności, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia.

§4
Wysyłka towaru

4.1 Sklep wysyła zamówiony towar za pośrednictwem firm kurierskich (DPD lub InPost).
4.2. Zamówienia są dostarczane na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.
4.3. Terminy dostawy zależą od wybranego sposobu dostawy i lokalizacji Klienta.
4.4. Koszty dostawy są widoczne podczas składania zamówienia i uwzględniane w koszyku.
4.5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy odbiorze i zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń lub niezgodności w ciągu 7 dni od otrzymania zamówienia.

§5
Reklamacje

5.1. Rozpatrzenie reklamacji Klienta następuje na podstawie okazania przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragonu fiskalnego lub faktury VAT).
5.2. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku wadliwego produktu lub niewłaściwej usługi.
5.3. Reklamacje należy zgłaszać na podany przez Sprzedawcę adres e-mail lub telefonicznie.
5.2 W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem wady.
5.3 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformowania Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego. Jeżeli weryfikacja wady wymaga opinii biegłego lub przedstawiciela producenta towaru, czas na podjęcie decyzji przez Sklep może się wydłużyć o czas uzyskania takiej opinii. Sklep postara się jak najszybciej uzyskać odpowiednią opinię w celu rzetelnej oceny wady zgłoszonej przez Klienta.
5.4 Jeżeli rozpatrzenie uzasadnionej reklamacji wiąże się z dostarczeniem Klientowi nowego produktu lub usunięciem wady, koszty dostarczenia ponosi Sklep. Obejmuje to koszty wysyłki oraz ewentualnych dodatkowych usług związanych z naprawą lub wymianą produktu.
5.5 Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta, które mogą prowadzić do błędnego lub zniekształconego wyświetlania informacji o produkcie (np. kolorów), nie stanowią podstawy reklamacji. Klient jest świadomy, że różnice w wyglądzie produktu mogą wynikać z indywidualnych ustawień urządzenia, a nie z wadliwości produktu.

§6
Prawo do odstąpienia od umowy

6.1 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt, Klient posiada prawo do odstąpienia od umowy.
6.2 Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu w terminie 10 dni od odebrania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej.
6.3 Klient ma prawo zwrócić towar do Sklepu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, kompletny oraz znajdować się w fabrycznym opakowaniu, bez śladów użytkowania. Koszty dostawy związane z zwrotem towaru ponosi Klient.
6.4 W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan zwracanego produktu.
6.5 W ciągu 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana spłacana kwota.
6.6 W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust. 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu jest nieważne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi wpłaconej kwoty.
6.7 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku określonym w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w związku z:
a) świadczenia usług, które rozpoczęto za zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia (dotyczy to przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na komputerowych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest cena lub wynagrodzenie, których cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczenie wzajemne o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub mające ścisły związek z osobą Klienta,
e) świadczenie wzajemne, które ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócone albo ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczanie publikacji prasowych,
g) usługi związane z hazardem.

§7
Ochrona prywatności

7.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
7.2 Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
7.3 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
7.4. Klient ma prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych.
7.5 Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

§8
Własność intelektualna

8.1 Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów opublikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu.

§9
Postanowienia Końcowe

9.1 Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie Sklepu.
9.2 Do Umów zawartych przed zmianą regulaminu zastosowanie ma regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia.
9.3 Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem ze Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy.
9.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
9.5 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Sklepu i obowiązuje do odwołania.

0